Go to Top

Co osiągniesz dzięki Konsultacjom Społecznym

  • rozwój wynikający z pełnego wykorzystania potencjału regionu oraz wiedzy i doświadczenia władz, mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych
  • zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności rządzenia, zaplanowanego w perspektywie wykraczającej poza jedną kadencję
  • współodpowiedzialność społeczności lokalnej i poparcie podejmowanych przez władzę działań
  • minimalizacja ryzyka strat wynikających z nietrafnych lub spóźnionych posunięć
  • integracja społeczności lokalnej
  • optymalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców
  • zaangażowanie wszystkich stron w realizację wspólnej decyzji
  • partnerska współpraca pomiędzy władzą a społecznością lokalną
  • budowanie wzajemnego zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami konsultacji