Go to Top

Mediacje

Mediacje służą osiąganiu efektywnych porozumień, gdy mamy do czynienia z już istniejącym konfliktem na tle planowanych lub realizowanych inwestycji. Mediacja daje większe – niż przy zastosowaniu jakiejkolwiek innej metody rozwiązywania sporów – prawdopodobieństwo szybkiego i oszczędzającego budżet porozumienia, które zarazem będzie najlepsze z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron.

Na czym polega mediacja:

Zadaniem mediatora jest pomóc stronom w rozmowach, tak by ułatwić im wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia. Mediator analizuje problemy, pomaga zidentyfikować strony i obszary negocjacyjne, wskazuje na podobieństwa i różnice, pomaga odkryć i zrozumieć rzeczywiste potrzeby (interesy) uczestników. Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

Nasze usługi:

Nasze usługi mediacyjne obejmują następujące trzy grupy działań: inicjowanie, prowadzenie i podsumowanie procesu mediacji. Zainicjowanie mediacji obejmuje zidentyfikowanie uczestników konfliktu oraz zebranie informacji na temat ich potrzeb i stanowisk. Na prowadzenie mediacji składa się stworzenie neutralnego forum spotkań oraz moderowanie dialogu. Podsumowanie mediacji to przygotowanie dokumentu zawierającego ustalenia stron oraz sporządzenie raportu z działań, a w miarę potrzeb również przygotowanie transkrypcji lub protokołu.

Zasady mediacji:

 • poufność — obowiązuje mediatora i strony, jeśli tak się umówią.
 • bezstronność — mediator w równym stopniu reprezentuje każdą ze stron, nie jest powiązany z żadną ze stron.
 • neutralność — mediator nie może mieć korzyści związanej wypracowaniem żadnego z możliwych rozwiązań konfliktu.
 • dobrowolność — mediacja jest dobrowolna dla stron sporu i dla mediatora. Na każdym jej etapie można zrezygnować z udziału w mediacji.
 • akceptowalność — strony akceptują osobę mediatora, nie mają wątpliwości, co do jego bezstronności i neutralności. Jeśli tak nie jest – mogą zrezygnować z usług danego mediatora.

Korzyści z mediacji:

 • koszty – jest mniej kosztowna niż prowadzenie walki, utrzymanie sporu lub postępowanie sądowe
 • czas – pozwala szybciej osiągnąć rezultaty niż postępowanie sądowe
 • satysfakcja – strony są bardziej zadowolone z samodzielnie wypracowanych rozwiązań niż z rozstrzygnięć narzuconych przez sąd lub arbitra
 • trwałość rozwiązań – wspólne ustalenia są bardziej przestrzegane
 • walor edukacyjny – uczy lepszej komunikacji i samodzielnego rozwiązywania sporów
 • kontrola nad procesem– większa niż w postępowaniu sądowym
 • wypracowane zostają zasady wdrożenia rozwiązania
 • daje szanse na wynik typu wygrany – wygrany